Sokotel Oy järjestämien kilpailujen säännöt

Näytä lisää

#kuivinjaloin instagram-arvonta 12.11.-15.12.2020

Osallistumisaika 12.11.-15.12.2020. Kaikkien kilpailuaikana hashtagilla #kuivinjaloin Instagramissa kuvan jakaneiden kesken arvotaan yö sviitissä aamiaisineen kahdelle vapaavalintaisessa pääkaupunkiseudun Sokos Hotellissa tai Radisson Blu Hotellissa. Kilpailuun voi osallistua yhdellä tai useammalla kuvaehdotuksella ja kuvaan liittyvällä lyhyellä tarinalla. Kuvakilpailun avulla haetaan kuvia, jotka kertovat asioista, joita tehdä marras-joulukuussa kuivin jaloin, kenkiään kastelematta.  Facebook ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla eikä se liity mitenkään Facebookiin. Arvonta suoritetaan 16.12. ja voittajaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti.

 

1.Kilpailun järjestäjä

Sokotel Oy
Y-tun­nus: 0212329-0
Osoi­te: PL 68, 00088 S-ryhmä

2. Kil­pai­lun al­ka­mis- ja päät­ty­mis­päi­vä sekä osal­lis­tu­mis­kel­poi­suus

Kil­pai­lun al­ka­mis- ja päät­ty­mis­päi­vä ker­ro­taan sel­väs­ti aina ky­sei­sen kil­pai­lun yh­tey­des­sä.

Kil­pai­luun voi­vat osal­lis­tua kaik­ki Suo­mes­sa asu­vat hen­ki­löt, pois lu­kien Sokotelin työn­te­ki­jät, jotka ovat osal­lis­tu­neet kil­pai­lun suun­nit­te­luun, val­mis­te­luun tai to­teu­tuk­seen, sekä näi­den per­heen­jä­se­net. Kil­pai­luun osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä os­ta­mis­ta, ellei kil­pai­lun yh­tey­des­sä ole toi­sin mai­nit­tu.

Jos kil­pai­luun osal­lis­tu­jaa on syytä epäil­lä vil­pis­tä tai näi­den sään­tö­jen vas­tai­ses­ta osal­lis­tu­mi­ses­ta, on Sokotelilla oi­keus hy­lä­tä osal­lis­tu­mi­nen.

3. Voit­ta­jien va­lit­se­mi­nen ja ajan­koh­ta

Kil­pai­lun voit­ta­jat ar­vo­taan kaik­kien osal­lis­tu­nei­den kes­ken. Ar­von­ta ta­pah­tuu kil­pai­lun päät­ty­mi­sen jäl­keen, ja ar­von­nan päi­vä­mää­rä il­moi­te­taan ky­sei­sen kil­pai­lun yh­tey­des­sä. Voit­ta­jil­le il­moi­te­taan voi­tos­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Mi­kä­li ar­von­nan voit­ta­jaa ei ta­voi­te­ta vii­kon ku­lues­sa, on Sokotelilla oi­keus va­li­ta ti­lal­le toi­nen voit­ta­ja.

4. Pal­kin­not

Ar­von­nan pal­kin­not on mää­ri­tel­ty ky­sei­sen ar­von­nan yh­tey­des­sä. Pal­kin­toa ei voi kos­kaan muut­taa ra­hak­si tai muu­hun ta­va­raan tai ta­pah­tu­maan.

5. Sään­nöt kos­ke­vat kaik­kia osal­lis­tu­jia

Osal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun osa­not­ta­jat si­tou­tu­vat nou­dat­ta­maan näitä kil­pai­lun vi­ral­li­sia sään­tö­jä ja Sokotelin pää­tök­siä. Sokotel pi­dät­tää it­sel­lään oi­keu­den sään­tö­muu­tok­siin. Mi­kä­li täl­lai­sia muu­tok­sia jou­du­taan te­ke­mään, il­moi­te­taan niis­tä näil­lä kil­pai­lu­ja kos­ke­vil­la si­vuil­la.

6. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­ly

Sokotel kä­sit­te­lee kil­pai­luun osal­lis­tu­vien tie­to­ja ai­noas­taan kil­pai­lun ja ar­von­nan to­teut­ta­mi­sek­si sekä pal­kin­non luo­vut­ta­mi­sek­si. Sokotel ei luo­vu­ta osal­lis­tu­jien tie­to­ja Sokotelin ul­ko­puo­lel­le kol­man­sil­le ta­hoil­le eikä käytä näitä suo­ra­mark­ki­noin­tiin. Li­sä­tie­to­ja tie­to­suo­jas­ta löy­tyy ohei­ses­ta re­kis­te­ri­se­los­tees­ta.

7. Voit­ta­jien ni­mien jul­kai­se­mi­nen

Kil­pai­luun osal­lis­tu­jat myön­tä­vät kil­pai­lun jär­jes­tä­jäl­le oi­keu­den jul­kais­ta voit­ta­jan nimen ja asuin­paik­ka­kun­nan ilman eril­lis­tä suos­tu­mus­ta, il­moi­tus­ta tai kor­vaus­ta kil­pai­lun jär­jes­tä­jän va­lit­se­mis­sa me­diois­sa.

8. Jär­jes­tä­jän ja kil­pai­luun osal­lis­tu­jan vas­tuut

Sokotel vas­taa pal­kin­toi­hin liit­ty­väs­tä mah­dol­li­ses­ta ar­pa­jais­ve­ros­ta. Kil­pai­luun osal­lis­tu­jat va­paut­ta­vat Sokotelin sekä kil­pai­lun mah­dol­li­set muut yh­teis­työ­kump­pa­nit va­hin­gos­ta, joka ai­heu­tuu tai jonka väi­te­tään ai­heu­tu­neen osal­lis­tu­mi­ses­ta tähän kil­pai­luun. Jär­jes­tä­jän vas­tuu osal­lis­tu­jia koh­taan ei voi mis­sään ti­lan­tees­sa ylit­tää näis­sä sään­nöis­sä mai­nit­tu­jen pal­kin­to­jen arvoa tai mää­rää.

Sokotel ei vas­taa tie­to­tek­ni­sis­tä syis­tä joh­tu­vis­ta on­gel­mis­ta tai es­teis­tä kil­pai­luun osal­lis­tu­mi­ses­sa tai pal­kin­non vas­taa­not­ta­mi­ses­sa. Voit­ta­jan vel­vol­li­suu­te­na on vas­ta­ta kai­kis­ta muis­ta pal­kin­non vas­taa­not­ta­mi­seen tai sen to­teut­ta­mi­seen liit­ty­vis­tä mah­dol­li­sis­ta kus­tan­nuk­sis­ta.

9. Oi­keu­det kil­pai­lun puit­teis­sa toi­mi­tet­tuun ma­te­ri­aa­liin

Osal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun osal­lis­tu­ja va­kuut­taa, että hän on luo­nut kil­pai­luun toi­mit­ta­man­sa ma­te­ri­aa­lin (“Kil­pai­lu­ma­te­ri­aa­li”) itse. Osal­lis­tu­ja va­kuut­taa ja vas­taa, että Kil­pai­lu­ma­te­ri­aa­li tai sen hyö­dyn­tä­mi­nen ei louk­kaa lakia, hyvää tapaa, kol­man­sien oi­keuk­sia, te­ki­jä­noi­keu­det ja muut im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­det mu­kaan lu­kien, kun­ni­aa, yk­si­tyi­syyt­tä taik­ka lii­ke­sa­lai­suut­ta tai ole muul­la ta­val­la näi­den sään­tö­jen vas­tais­ta.

Osal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun osal­lis­tu­ja antaa Sokotelil­le ilman eri kor­vaus­ta py­sy­vän, yk­sin­omai­sen ja maa­il­man­laa­jui­sen käyt­tö­oi­keu­den Kil­pai­lu­ma­te­ri­aa­liin. Käyt­tö­oi­keu­den no­jal­la Sokotelilla on siten yk­si­noi­keus käyt­tää ja hyö­dyn­tää Kil­pai­lu­ma­te­ri­aa­lia millä ta­han­sa nyt tun­ne­tul­la ja tu­le­vai­suu­des­sa tun­ne­tuk­si tu­le­val­la ta­val­la ja alus­tal­la.

10. Muut ehdot

Osal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun osal­lis­tu­ja si­tou­tuu nou­dat­ta­maan näitä sään­tö­jä ja Sokotelin nii­den no­jal­la te­ke­miä pää­tök­siä.

Kil­pai­lun sään­tö­jen li­säk­si osal­lis­tu­jat si­tou­tu­vat nou­dat­ta­maan kil­pai­luun mah­dol­li­ses­ti liit­ty­vien Sokotelis­ta riip­pu­mat­to­mien pal­ve­lu­jen, kuten Face­boo­kin, Twit­te­rin, You­Tu­ben tai Ins­ta­gra­min käyt­tö­eh­to­ja.

Sokotel pi­dät­tää oi­keu­den tehdä muu­tok­sia ilman eril­lis­tä il­moi­tus­ta kil­pai­luun, sen sään­töi­hin, pal­kin­toi­hin, ajan­koh­taan tai mui­hin kil­pai­lun to­teut­ta­mi­seen vai­kut­ta­viin seik­koi­hin.

Mit­kään Sokotelin jär­jes­tä­mät kil­pai­lut Face­boo­kis­sa tai Ins­ta­gra­mis­sa eivät ole Face­boo­kin tai Ins­ta­gra­min jär­jes­tä­miä, tu­ke­mia tai spon­so­roi­mia ja näin ollen kil­pai­luun osal­lis­tu­jan tulee va­paut­taa Face­book ja Ins­ta­gram kai­kis­ta vas­tuis­ta kil­pai­lu­jen osal­ta.