Sokotel Oy järjestämien kilpailujen säännöt

* RED Guide -kilpailu *
Kilpailuun voi osallistua kommentoimalla kisapostausta Radisson RED Helsingin facebookissa tai instagramissa 30.10.-12.11.2023.
Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 3 kpl staycation-paketteja Radisson RED Helsinkiin.
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti vastaamalla kommenttiin ja henkilökohtaisella viestillä. Meta ei ole mukana arvonnassa.

1.Kilpailun järjestäjä

Sokotel Oy
Y-tun­nus: 0212329-0
Osoi­te: PL 68, 00088 S-ryhmä

2. Kil­pai­lun al­ka­mis- ja päät­ty­mis­päi­vä sekä osal­lis­tu­mis­kel­poi­suus

Kil­pai­lun al­ka­mis- ja päät­ty­mis­päi­vä ker­ro­taan sel­väs­ti aina ky­sei­sen kil­pai­lun yh­tey­des­sä.

Kil­pai­luun voi­vat osal­lis­tua kaik­ki Suo­mes­sa asu­vat hen­ki­löt, pois lu­kien Sokotelin työn­te­ki­jät, jotka ovat osal­lis­tu­neet kil­pai­lun suun­nit­te­luun, val­mis­te­luun tai to­teu­tuk­seen, sekä näi­den per­heen­jä­se­net. Kil­pai­luun osal­lis­tu­mi­nen ei edel­ly­tä os­ta­mis­ta, ellei kil­pai­lun yh­tey­des­sä ole toi­sin mai­nit­tu.

Jos kil­pai­luun osal­lis­tu­jaa on syytä epäil­lä vil­pis­tä tai näi­den sään­tö­jen vas­tai­ses­ta osal­lis­tu­mi­ses­ta, on Sokotelilla oi­keus hy­lä­tä osal­lis­tu­mi­nen.

3. Voit­ta­jien va­lit­se­mi­nen ja ajan­koh­ta

Kil­pai­lun voit­ta­jat ar­vo­taan kaik­kien osal­lis­tu­nei­den kes­ken. Ar­von­ta ta­pah­tuu kil­pai­lun päät­ty­mi­sen jäl­keen, ja ar­von­nan päi­vä­mää­rä il­moi­te­taan ky­sei­sen kil­pai­lun yh­tey­des­sä. Voit­ta­jil­le il­moi­te­taan voi­tos­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti. Mi­kä­li ar­von­nan voit­ta­jaa ei ta­voi­te­ta vii­kon ku­lues­sa, on Sokotelilla oi­keus va­li­ta ti­lal­le toi­nen voit­ta­ja.

4. Pal­kin­not

Ar­von­nan pal­kin­not on mää­ri­tel­ty ky­sei­sen ar­von­nan yh­tey­des­sä. Pal­kin­toa ei voi kos­kaan muut­taa ra­hak­si tai muu­hun ta­va­raan tai ta­pah­tu­maan.

5. Sään­nöt kos­ke­vat kaik­kia osal­lis­tu­jia

Osal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun osa­not­ta­jat si­tou­tu­vat nou­dat­ta­maan näitä kil­pai­lun vi­ral­li­sia sään­tö­jä ja Sokotelin pää­tök­siä. Sokotel pi­dät­tää it­sel­lään oi­keu­den sään­tö­muu­tok­siin. Mi­kä­li täl­lai­sia muu­tok­sia jou­du­taan te­ke­mään, il­moi­te­taan niis­tä näil­lä kil­pai­lu­ja kos­ke­vil­la si­vuil­la.

6. Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­ly

Sokotel kä­sit­te­lee kil­pai­luun osal­lis­tu­vien tie­to­ja ai­noas­taan kil­pai­lun ja ar­von­nan to­teut­ta­mi­sek­si sekä pal­kin­non luo­vut­ta­mi­sek­si. Sokotel ei luo­vu­ta osal­lis­tu­jien tie­to­ja Sokotelin ul­ko­puo­lel­le kol­man­sil­le ta­hoil­le eikä käytä näitä suo­ra­mark­ki­noin­tiin. Li­sä­tie­to­ja tie­to­suo­jas­ta löy­tyy ohei­ses­ta re­kis­te­ri­se­los­tees­ta.

7. Voit­ta­jien ni­mien jul­kai­se­mi­nen

Kil­pai­luun osal­lis­tu­jat myön­tä­vät kil­pai­lun jär­jes­tä­jäl­le oi­keu­den jul­kais­ta voit­ta­jan nimen ja asuin­paik­ka­kun­nan ilman eril­lis­tä suos­tu­mus­ta, il­moi­tus­ta tai kor­vaus­ta kil­pai­lun jär­jes­tä­jän va­lit­se­mis­sa me­diois­sa.

8. Jär­jes­tä­jän ja kil­pai­luun osal­lis­tu­jan vas­tuut

Sokotel vas­taa pal­kin­toi­hin liit­ty­väs­tä mah­dol­li­ses­ta ar­pa­jais­ve­ros­ta. Kil­pai­luun osal­lis­tu­jat va­paut­ta­vat Sokotelin sekä kil­pai­lun mah­dol­li­set muut yh­teis­työ­kump­pa­nit va­hin­gos­ta, joka ai­heu­tuu tai jonka väi­te­tään ai­heu­tu­neen osal­lis­tu­mi­ses­ta tähän kil­pai­luun. Jär­jes­tä­jän vas­tuu osal­lis­tu­jia koh­taan ei voi mis­sään ti­lan­tees­sa ylit­tää näis­sä sään­nöis­sä mai­nit­tu­jen pal­kin­to­jen arvoa tai mää­rää.

Sokotel ei vas­taa tie­to­tek­ni­sis­tä syis­tä joh­tu­vis­ta on­gel­mis­ta tai es­teis­tä kil­pai­luun osal­lis­tu­mi­ses­sa tai pal­kin­non vas­taa­not­ta­mi­ses­sa. Voit­ta­jan vel­vol­li­suu­te­na on vas­ta­ta kai­kis­ta muis­ta pal­kin­non vas­taa­not­ta­mi­seen tai sen to­teut­ta­mi­seen liit­ty­vis­tä mah­dol­li­sis­ta kus­tan­nuk­sis­ta.

9. Oi­keu­det kil­pai­lun puit­teis­sa toi­mi­tet­tuun ma­te­ri­aa­liin

Osal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun osal­lis­tu­ja va­kuut­taa, että hän on luo­nut kil­pai­luun toi­mit­ta­man­sa ma­te­ri­aa­lin ("Kil­pai­lu­ma­te­ri­aa­li") itse. Osal­lis­tu­ja va­kuut­taa ja vas­taa, että Kil­pai­lu­ma­te­ri­aa­li tai sen hyö­dyn­tä­mi­nen ei louk­kaa lakia, hyvää tapaa, kol­man­sien oi­keuk­sia, te­ki­jä­noi­keu­det ja muut im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­det mu­kaan lu­kien, kun­ni­aa, yk­si­tyi­syyt­tä taik­ka lii­ke­sa­lai­suut­ta tai ole muul­la ta­val­la näi­den sään­tö­jen vas­tais­ta.

Osal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun osal­lis­tu­ja antaa Sokotelil­le ilman eri kor­vaus­ta py­sy­vän, yk­sin­omai­sen ja maa­il­man­laa­jui­sen käyt­tö­oi­keu­den Kil­pai­lu­ma­te­ri­aa­liin. Käyt­tö­oi­keu­den no­jal­la Sokotelilla on siten yk­si­noi­keus käyt­tää ja hyö­dyn­tää Kil­pai­lu­ma­te­ri­aa­lia millä ta­han­sa nyt tun­ne­tul­la ja tu­le­vai­suu­des­sa tun­ne­tuk­si tu­le­val­la ta­val­la ja alus­tal­la.

10. Muut ehdot

Osal­lis­tu­mal­la kil­pai­luun osal­lis­tu­ja si­tou­tuu nou­dat­ta­maan näitä sään­tö­jä ja Sokotelin nii­den no­jal­la te­ke­miä pää­tök­siä.

Kil­pai­lun sään­tö­jen li­säk­si osal­lis­tu­jat si­tou­tu­vat nou­dat­ta­maan kil­pai­luun mah­dol­li­ses­ti liit­ty­vien Sokotelis­ta riip­pu­mat­to­mien pal­ve­lu­jen, kuten Face­boo­kin, Twit­te­rin, You­Tu­ben tai Ins­ta­gra­min käyt­tö­eh­to­ja.

Sokotel pi­dät­tää oi­keu­den tehdä muu­tok­sia ilman eril­lis­tä il­moi­tus­ta kil­pai­luun, sen sään­töi­hin, pal­kin­toi­hin, ajan­koh­taan tai mui­hin kil­pai­lun to­teut­ta­mi­seen vai­kut­ta­viin seik­koi­hin.

Mit­kään Sokotelin jär­jes­tä­mät kil­pai­lut Face­boo­kis­sa tai Ins­ta­gra­mis­sa eivät ole Face­boo­kin tai Ins­ta­gra­min jär­jes­tä­miä, tu­ke­mia tai spon­so­roi­mia ja näin ollen kil­pai­luun osal­lis­tu­jan tulee va­paut­taa Face­book ja Ins­ta­gram kai­kis­ta vas­tuis­ta kil­pai­lu­jen osal­ta.